www.yazilimadam.com

C# Terimler

C#’la şunları yapabilirsiniz:

1-Konsol uygulaması geliştirme
2-Windows uygulaması geliştirme
3-ASP.NET uygulaması geliştirme
4-Web servisleri yazma
5-Mobil uygulama geliştirme (PDA, cep telefonları vb. için)
6-DLL yazma

IF YAPILARI

Programlama dillerinde, hangi dilde olursa olsun bir konuyu öğrenirken öncelikle kullanacağımız İngilizce terimleri öğrenirsek ve gerçek hayata entegre edebilirsek hiç bir şey zor olmayacaktır. IF ingilizcede EĞER demektir.

C# ta IF koşul ifadesinin yazılım kuralı şöyledir ;
Bir şart belirlersiniz, ve şartın gerçekleşmesine göre bir işlem yaptırırız. Şimdi gerçek hayattan bir kaç örnek verelim.

– Üye sayısı 20’den büyükse hepsini bir sayfada gösterme.
– Kredi kartında yeterli bakiye yoksa siparişi onaylama.
– Üye değilse sayfanın linklerini gösterme.
– 18 yaşından küçükse siteye üye olamasın.

*Else kısmını yazmak zorunda değiliz. Bazen öyle anlar olurki else kısmına hiç gerek kalmaz.

DÖNGÜLER

For Döngüsü

Belirli aralıklarda(sayıda) kodlar icra edilecekse for döngüsü kullanılır.

Kullanımı:

For (i=başlangıç değeri ; i< bitiş değeri; Artış miktarı)

{

Kodlar;

}

Foreach Döngüsü

Bir dizi veya nesnenin tüm elemanlarına ulaşmak için kullanılır.

Kullanımı:

foreach (değişken tipi değişken adı in ifade)

{

Kodlar;

}

METOTLARIN YAPISI

Metotlar içlerinde bir ve ya birden fazla ifadeler olan kod satırlarıdır. Buna bir programda iş yapan asıl kodların bulunduğu kısım da diyebiliriz.
Genel olarak söz dizimi altta görüldüğü gibidir. Ama duruma göre değişiklik gösterebilir.

Syntax:

erişim static donusum-tipi metodun-ismi ( tipi isim, tipi isim )
{
çalışacak kodlar.
}

Erişim:

Bu metoda nasıl erişileceğini gösteren “Public”, “Private”, “Protected”, “Internal”, “Protected Internal” anahtar kelimelerinden biri yazılabilir.
Eğer sadece bulunduğu uygulama içinde geçerli olacak ise bu kısım boş bırakılabilir.

** puplic**void Hesapla()
{
}

Static

Genel olarak bir uygulama içinde bir sınıf nesnesi oluşturmadan o sınıfa ait metot, özellik gibi elemanlarına erişmek için kullanılan bir anahtar kelimedir.

static void Hesapla()
{
}

Dönuşum-tipi:

Eğer metot bir değer döndürmeyecekse “Void” anahtar kelimesi kullanılır.

publicvoid Hesapla()
{
}

Eğer bir değer döndürecekse döndürülecek olan (int, string gibi) değer yazılır.

public int Hesapla()
{
}

Metodun-ismi:

Metot için bir isim yazılır.

public int Hesapla()
{
}

parametreler:

Aynı değişken tanımlamalarda olduğu gibi önce değerin tipi yazılır sonra bu değerin adı yazılır. Birden fazla parametrelerde aralarına virgül konulur.

public int Hesapla(int sayi1, int sayi2)
{
}

Özellikler

Her metodun bir ismi vardır ve o isimle de çağrılır.
C# anahtar kelimeleri ve Main haricinde istenilen bir isim kullanılabilir.
Eğer bir metot değer döndürmüyorsa dönüş değeri olarak “void” kullanılmalıdır.
Bir metoda aktarılan değere arguman denir. Metot içinde argümanı kabul eden değişkene parametre denir.
Parametre olarak tip ve tanımlayıcılar aralarına virgül konularak yazılır.
Parametreler, metot çağrıldığında metoda aktarılan argümanların değerini alan değişkenlerdir.
Metotlar hiç parametre de almayabilir.

Metottan çıkış:

İki koşulda metottan çıkış olur.
1.Metodun kapanan küme parantezine gelmesi.
2.Return ifadesinin çağrılması. Kod içinde “return” ifadesi çağrıldığında metodun geri kalan kodları atlanarak metodu çağıran koda dönüş yapılır.

MATEMATİK KÜTÜPHANELERİ

C# bize matematiksel olan bazı işlemlerimizde kolaylık sağlamak için System.Math’in içinde bulunan Matematik fonksiyonlarını bize sunar. Böylelikle, biz yazılımcılar matematiksel işlemlerimizi kolaylıkla yapabiliriz. Bu işlemle Sayıyı üste, alta yuvarlama, karekökünü alma, iki sayıdan en büyüğünü veya en küçüğünü bulma gibi temel işlemler olabilir, ya da trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik gibi bizi mauel kod yazarak biraz uğraştıracak işlemler de olabilir. Bunların kullanımı aşağıda verilmiştir.

Math.PI : Bize Pi sayısını veren fonksiyondur. Double türünde değer alır.

double PiSayisi = Math.PI;
this.Text = PiSayisi.ToString();

Math.Abs: Parametre olarak verilen sayının mutlak değerini bize verir. Decimal türünde değer alır.
Kullanımı ;

decimal d = Math.Abs(-123.42M);
this.Text = d.ToString();

Math.Ceiling: Parametre olarak verilen sayıyı bir üst tam sayıya yuvarlar. Double türünde değer alır.
Kullanımı ;

double d = Math.Ceiling(23.26);
this.Text = d.ToString();
Çıktısı : 24 Olur

Math.Floor: Parametre olarak verilen sayıyı bir ALT tam sayıya yuvarlar. Double türünde değer alır.
Kullanımı ;

double d = Math.Floor(23.26);
this.Text = d.ToString();
Çıktısı : 23 olur

Math.Max: Parametre olarak verilen iki sayının en büyüğünü verir.
Kullanımı ;

int sayi = Math.Max(3, 43);
this.Text = “En Büyük Sayı: ” + sayi;

Math.Min: Parametre olarak verilen iki sayının en küçüğünü verir.
Kullanımı ;

int sayi = Math.Min(24, 12);
this.Text = “En Küçük Sayı: ” + sayi ;

Math.Pow: Bir sayının üstünü almak için kullanılır. İlk paremetrede sayıyı ikincisinde ise kaçıncı kuvveti alınacağı bilgisi verilir. Kısaca ; X sayısının Y’inci kuvvetini verir.
Kullanımı ;

double Kup = Math.Pow(2, 3);
this.Text = Kup.ToString();

Math.Sqrt: Parametre olarak verilen sayının karekökünü verir.
Kullanımı ;

double KareKok = Math.Sqrt(16);
this.Text = KareKok.ToString();

Math.Round: Parametre olarak verilen sayının virgülden sonraki kısmına göre aşağı ya da yukarı yuvarlar.
Kullanımı ;

double yuvarlanacakSayi = Math.Round(14.99);
this.Text = yuvarlanacakSayi.ToString();

Math.Truncate: Decimal veya Double türünden sayıların, virgülden sonraki kısmını atarak bize tam sayısını döndürür.
Kullanımı ;

double sayi = Math.Truncate(34.6541);
this.Text = sayi.ToString();

Logaritma Fonksiyonları

Log10(sayı) :Sayının 10 tabanlı logaritmasını hesaplar.
Log(sayı) :e tabanındaki logaritmayı hesaplar.
Log(sayı , taban) :İki parametre ile kullanarak herhangi bir sayının logaritması herhangi bir tabanda alınabilir.
e :e sabitini verir(2.7182818284590452354)

Trigonometrik Fonksiyonlar

Sin(açı) :Açının sinüsünü verir.
Cos(açı) :Açının kosinüsünü verir.
Tan(açı) :Açının tanjantını verir

Hiperbolik Fonksiyonlar

Sinh(açı) :Açının hiperbolik sinüsünü hesaplar.
Tanh(açı) :Açının hiperbolik tanjantını hesaplar.
Cosh(açı) :Açının hiperbolik kosinüsünü hesaplar.

DİZİLER

dizi tipi[]dizi adı=newtip[eleman sayısı];

şeklinde tanımlanır

-Elemanlar aynı türde olmalıdır.
-Birer referans tipidir.

Çok boyutlu diziler

Çok boyutlu diziler kısaca her bir elemanı bir dizi şeklinde olan dizilerdir, matris dizileri (düzenli diziler) ve düzensiz diziler olmak üzere ikiye ayrılır.

Matris diziler

Her bir dizi elemanının eşit sayıda dizi içerdiği dizilerdir.

İki boyutlu matris diziler

3X2 boyutunda iki boyutlu bir matris dizi aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

int dizi[]=new int[3,2]

Düzensiz Diziler
Her bir dizi elemanının farklı sayıda eleman içerebileceği çok boyutlu dizilerdir.
int[][] dizi=new int[3][];
dizi[0]=new int[3];
dizi[1]=new int[4];
dizi[2]=new int[2];

Dizilerle kullanılabilen metotlar

GetLength():

x.GetLength(y) şeklinde kullanılır. Herhangi bir dizinin eleman sayısını int olarak tutar. x diziyi, y o dizinin hangi boyutunun eleman sayısının hesaplanacağını belirtir.

CreateInstance metodu ile dizi tanımlama

Şimdiye kadar öğrendiğimiz dizi tanımlama yöntemlerinin yanında başka dizi tanımlama yöntemleri de vardır.
Array dizi=Array.CreateInstance(typeof(int),5);

Array.Sort = Dizileri küçükten büyüğe a-z şeklinde sıralar.
Array.Reverse = Diziyi tersine sıralar
Array.Copy =Dizi kopyalamak için kullanılır.
Array.Clear = Diziyi düzenlemek için kullanılır.

Alıntıdır.

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir